return address

return address,
Address: No. 1, Qi Lane, 3rd District, Hourui Xinrui, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province
Consignee; Mr Hui      Postcode :518128
Tel: 13312994846